Nyckelhälsan

Skolhälsovården Nyckelknippan Förskole AB

När barnen börjar skolan tar skolhälsovården över från barnhälsovården, BVC.

Nyckelskolans skolhälsovård arbetar efter socialstyrelsens riktlinjer.

Alla elever från förskoleklass och upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Att besöka skolhälsovården kostar ingenting.

I skolhälsovården arbetar skolläkare och skolsköterska. Skolläkaren är ofta specialist i allmänmedicin eller barnläkare. Skolsköterskan är ofta distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Skolhälsovårdens uppgifter

Skolhälsovården ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sundare levnadsvanor. Det sker bland annat genom information och utbildning kring kost, missbruk, sex och samlevnad. Skolhälsovården följer också sjukfrånvaro, erbjuder stödsamtal med mera. Skolhälsovården kan på många sätt jämföras med företagshälsovården för vuxna.

En av skolhälsovårdens viktigaste uppgifter är att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande. Skolhälsovården har ett speciellt ansvar för vissa elever. Det kan vara elever med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter. Skolhälsovården ska medverka till att arbetsmiljö och inlärningssituation anpassas till elevens förutsättningar och behov.

Hälsokontroller och vaccinationer

Eleverna ska erbjudas hälsobesök tre gånger under grundskoletiden samt i år ett i gymnasiet. Hälsobesöken omfattar vanligen kontroll av längd, vikt, syn och hörsel. Några gånger under grundskoletiden har skolsköterskan ett hälsosamtal med eleven.

Vaccinationer utförs enligt nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationsprogrammet omfattar difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib (Haemophilus influenzae typ B), mässling, påssjuka och röda hund. Barn med ökad risk att smittas av tuberkulos och hepatit B erbjuds vaccin mot dessa sjukdomar.

Vårdguiden 2011 (http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Halso-och-sjukvard/Narsjukvard/Skolhalsovard)

 

Förskoleklassen

På Nyckelskolan utförs inskrivningssamtal i förskoleklassen där föräldrar och barn träffar skolsköterskan för information kring skolhälsovården samt elevhälsan.

En hälsodeklaration fylls i av vårdnadshavare.

Skolhälsovårdsjournal upprättas.

 

ÅK 1

Varje elev och förälder får träffa skolläkaren för en hälsokontroll och ett samtal kring mognad inlärning och trivsel i skolan.

Skolsköterskan mäter tillväxt kontrollerar syn och hörsel.

ÅK 2

Skolsköterskan mäter tillväxt

Hälsosamtal med var varje elev hos skolsköterskan, information hämtas från lärare samt vårdnadshavare vid behov.
Vaccinering: vaccin mot mässling, påssjuka och rödahund (MPR) 1spruta.

ÅK 4

Skolsköterskan mäter tillväxt kontrollerar syn och hörsel samt screenar skolios.
Vi har även hälsosamtal, information hämtas från lärare samt vårdnadshavare vid behov.

Förnyade hälsouppgifter inhämtas ifrån vårdnadshavare

ÅK 5

Vaccinering mot HPV 3doser, bara flickorna.

ÅK 6

Vaccinering: vaccin mot mässling, påssjuka och rödahund (MPR) 1spruta.

ÅK 7-8

Skolsköterskan screenar skolios och mäter tillväxt.

Hälsosamtal med en sammanfattning av elevens hälsotillstånd och utveckling. Information hämtas från lärare samt vårdnadshavare vid behov.

Barn födda från 2002 får påfyllnads vaccin mot difteri stelkramp och kikhosta (DTP)